Skip to main content

Vilkår – standplass på Løkkadagene

Grünerløkka kultur- og næringsforening, Siebkes gate 3 A, 0562 Oslo, Org. nr.: 919 434 503 er utleier og arrangør, senere kalt utleier. Foreninger/butikker/serveringssteder er leietaker, senere kalt leietaker.

Sted og tid

Næringsdrivende har forrett til å leie utenfor sitt egen næringslokale. Næringsdrivende som ønsker å ha plass et annet sted enn foran sitt eget næringslokale vil bli tildelt plass der utleier finner det mest hensiktsmessig. Leietaker plikter å ha salgsplassen betjent og åpen under hele arrangementet frem til avtalt stengetid.

Leietaker plikter å ha følge den praktiske informasjonen om riggetider, arrangementstider, plassering og retingslinjer som blir sendt ut i forkant av arrangementet.

Serveringssteder må følge de kommunale forskrifter om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 2.

Profil

Aktiviteten på standen skal være i henhold til verdiene til Løkkadagene. Fokuset skal være på å løfte frem etiske og miljøvennlig handel, lokale og kortreiste produkter, unike produkter, produkter med høy kvalitet eller særegenhet.

Konseptet til standen skal være med på å bidra til at publikum oppfatter Grünerløkka som et område med, mangfold av unike konsepter, lang tradisjon som handelsområde og industriområde, stort mangfold av kunst- og kulturuttrykk, innovativt og urbant.

Standen skal ha et ryddig og ordentlig utseende, som er med på å gi et godt helhetsinntrykk av Grünerløkka og Løkkadagene.

Pris, betaling og avbestilling

Pris for leie av stand settes av utleier i tråd med det styret i Grünerløkka- kultur og næringsforening har bestemt. De gjeldene prisene er annonsert på foreningens nettside, www.visitlokka.no

Hele beløpet må være på vår konto senest 14 dager før arrangementet. Plassen reserveres først når betaling er skjedd. Utleier kan nekte leietaker adgang til standplass, eller leie ut plassen til en annen aktør, dersom betaling ikke er mottatt innen fristen.

Leietaker kan kansellere denne kontrakten inntil 30 dager før arrangementet uten kostnad. Leietaker kan etter denne tid kansellere kontrakten frem til 14 dager før arrangementet mot et gebyr som tilsvarer halvparten av den totale leieprisen. Det er ikke anledning til å kansellere kontrakten mindre enn 14 dager før arrangementet, uten særskilt avtale.

Grünerløkka kultur- og næringsforening kan kansellere denne kontrakten uten erstatningsansvar overfor Leietaker inntil 14 dager før arrangementet dersom Løkkadagene avlyses. Evt, innbetalt leieavgift vil da bli refundert leietaker.

Orden og renhold

Leietaker plikter til enhver tid å holde leiearealet rent, ryddig og i ordentlig stand jfr. politivedtekten for Oslo § 1-2. Leietaker plikter å levere leiearealet tilbake i ordentlig og i samme stand som ved overleveringen. Leietaker bærer selv alle utgifter i forbindelse med renhold og lignende.

Standen skal ikke drives på en slik måte at den er til sjenanse eller ulempe for omgivelsene. Det skal være mulig for besøkende å ferdes i gatene, og for beboere å komme til sine boliger. Det skal ikke forekomme støyende virksomhet uten særskilt avtale.

Det er ikke tillatt med levende dyr på standen uten særskilt avtale med utleier.

Annet utstyr som er tiltenkt brukt på utenfor salgsplass i fortau, plass, park eller gate må godkjennes av utleier.

Det er ikke anledning til å bruke strømaggregater uten særskilt avtale med utleier.

Utleier stiller kun leieareal til disposisjon. Utstyr til salgsstanden må ordnes av leietaker selv. Utstyr må fjernes om natten av leietaker slik at det ikke er til sjenanse eller hinder for allmenn ferdsel, hvis ikke annet er avtalt med utleier.

Om leietaker etter avtale med utleier velger å ha utstyr ute over natten, er dette på eget ansvar. Det er da svært viktig at utstyret pakkes ned på en forsvarlig måte, slik at det ikke er til fare for forgjengere, motorisert ferdsel, eller på annen måte kan skade omgivelsene.

Følg ellers retningslinjene og den praktiske informasjonen om riggetider, arrangementstider, plassering og retingslinjer som blir sendt ut i forkant av arrangementet.

Tillatelser og næringsvirksomhet

Standen skal drives av en registrert virksomhet, etter de til enhver tid gjeldende regler i Foretaksregisterloven.

Leietaker plikter å drive sin stand etter generell god forretningsskikk. Det innebærer bl.a. at de ansatte på standen skal ha arbeidsforhold som er i tråd med Arbeidsmiljøloven, og at alt salg skal registreres på godkjent kassasystem i tråd med gjeldene forskrifter.

Virksomheten forplikter seg til enhver tid å inneha de nødvendige offentlige tillatelser til sin virksomhet, slik som tillatelse fra Mattilsynet ved servering av mat, skjenketillatelse ved servering av alkohol, brukthandlerbevilling ved salg av brukte gjenstander osv.

Tillatelsene skal være tilgjengelige under arrangementet og fremvises ved en eventuell kontroll.

Ulykker og uttrykning

Ved brann, lekkasje eller uttrykning, skal salgsboden øyeblikkelig fjernes for at nødvendig uttrykning kommer til. Leietaker er selv erstatningsansvarlig for brann eller skader forårsaket av leietaker.

Mislighold

Brudd på kontraktens bestemmelser er mislighold. Ved mislighold av kontrakten kan utleier øyeblikkelig heve kontrakten. Dersom leietaker flytter etter krav fra utleier på grunn av mislighold eller ved eventuell utkasting, plikter han likevel å betale leie. Leietaker må også betale kostnader som påløper som følge av utkasting.

Utleier kan kansellere denne kontrakten uten erstatningsansvar overfor leietaker inntil 14 dager før arrangementet dersom Løkkadagene avlyses.

Force majeure

Arrangementet avlyses helt eller delvis automatisk hvis det oppstår situasjoner som utleier ikke er herre over, som natur- katastrofer, ekstremt vær, krig, unntakstilstand, større ulykker, brann eller plutselige pålegg fra myndighetene i arrangementsområdet, eller det oppstår en nasjonal eller internasjonal situasjon som tilsier at man ikke kan eller bør gjennomføre hele eller deler av et arrangementet (force majeure).

Aksept av vilkår

Vilkårene som beskrevet ovenfor er bindende, og akseptert gjennom bekreftelsen gjort i det nettbaserte skjemaet.